SAYFAYI YAZDIR

                                   MESLEKLERİ TANIYALIM ( Lisans Düzeyinde )
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ    
Programın Amacı: 0-6 yaş grubundaki çocukların eğitimlerini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir.
Psikoloji, çocuk gelişimi, eğitimi, formasyon ve anaokullarında uygulanan faaliyetler hakkında dersler görürler. Anaokulları ve gündüz bakımevlerinde çalışabilmektedirler.

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ       
Programın Amacı: İnsanların eskiçağlardan günümüze tarih ve sanat hakkında daha derin bilgi sahibi olması için araştırma ve eğitim yapmaktır.
Mezunlar, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, müzelerde çalışabilmekte yabancı dil bilenler turizm rehberliği yapabilmektedir.

ARŞİVCİLİK        
Programın Amacı: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan önemli belgeleri koruyan, tasnif eden, düzenleyen birimlerin kurulması ve işletilmesi konusunda görev alacak bireyleri yetiştirmektir.
Bu alanda eğitim almak isteyenlerin güçlü bir hafızaya, bir yabancı dil bilgisine, analiz yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.
Mezun olanlara "Lisans Diploması" ve "Arşivci" ünvanı verilir.
Devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, bakanlıklarda, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler.

BASIN YAYIMCILIK        
Basın yayın programı; basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık ve turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

COĞRAFYA        
Programın Amacı: Doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus ve dağılımı, ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapmaktır.
Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Coğrafyacı" ünvanı verilir. Öğretmenlik formasyonu alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda öğretmenlik yapabilir.
Normal mezunları ise kamu sektöründe ve araştırma alanlarında görev alabilirler. Harita Genel Müdürlüğü, DSİ gibi

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ    
Programın Amacı: Liselerin okul programlarındaki coğrafya konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar için gerekli eğitimle beraber öğretmenlik formasyonu eğitimi verilerek coğrafya öğretmenleri yetiştirilir.
Mezunları, orta dereceli okulların tümünde (resmi ve özel) öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

ÇAĞDAŞ  TÜRK  LEHÇELERİ  VE  EDEB.      
Programın Amacı: Türk dilinin yapısı, lehçeleri, özellikleri, gelişimleri, Türk edebiyatının bugünkü durumu ve eserleri hakkında araştırma yapacak bireyleri yetiştirmektir. Formasyon alanlar öğretmenlik yapabilirler. TRT ve özel televizyonlarda, Kültür Bakanlığında görev alabilirler.

ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ        
Programın Amacı: Meslek liselerinin okul programlarındaki çiçek, örgü, dokuma konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimi de verilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilir.
Mezunları resmi ve özel okullarda iş bulabilmektedirler.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ       
Programın Amacı: Kreşlerde, hastanelerde, bakımevlerinde, bulunan çocukların, bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, bu konularda ailelerin eğitimi konularında çalışacak bireyleri yetiştirmek ve bu alanlarda araştırma yapmaktır.
Sağlık Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk gelişimi elemanı, hastanelerde danışman, TV, radyolarda çocuk programı yapımcısı,  görevlerinde çalışabilirler.
Ayrıca bu bölümün öğretmenlik kısmını bitirenler, orta öğretim kurumlarında ve ana okullarında görev alabilirler.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ        
Programın Amacı: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir.
Çocuk gelişimi ve ev yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin; çocukları seven, öğretmenlikten zevk alan, yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Bu bölümü bitirenler kız meslek liseleri veya anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

  DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ    

Programın Amacı: Meslek liselerine, pratik sanat okullarına öğretmen yetiştirmektir.

Bu dalda eğitim görmek isteyenlerin sanat ilgi ve yeteneklerinin, el becerilerinin gelişimi olması beklenir.

Mezunlar pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler. Özel kuruluşlarda ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

DÖKÜMANTASYON VE ENFORMASYON       

Programın Amacı: Yurt dışında ve yurt içerisinde elde edilen bilgilerin derlenerek, bilgi merkezlerinde kullanıma sunulması, kütüphanelerin daha verimli çalışabilmesi için index, öz dergisi gibi bibliyografik kaynakların üretimi ve kullanım tekniklerinin geliştirilmesi alanlarında eğitim ve öğretim yapmaktır.

Mezunlar kütüphanelerde, arşivlerde, yayınevlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir.

EĞİTİM  İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI        

Programın Amacı: Eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere, bilgi, beceri, tutum ve alışkanlık olarak kazandırılması gereken davranışların belirlenmesi, bunun gerçekleştirilmesi için gerekli eğitim ortam ve yöntemin belirlenmesi konularında araştırma ve eğitim yapmaktır.

Mezun olan öğrenciler genellikle eğitim kurumlarında "Eğitim Uzmanı" olarak çalışmakta ve KİT lerde, bankaların eğitim birimlerinde görev alabilmektidir.

ETNOLOJİ       

Programın Amacı: Irkların kaynağını, oluşumunu, yayılışını, aralarındaki bağlantıları, etkileşimlerini, geçmişte yaşamış ve günümüzde de yaşamaya devam eden kültürleri karşılaştırmalı olarak ele alan bir bölümdür.

Mezun olan öğrenciler müzelerde ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

GAZETECİLİK        

Programın Amacı: Yazılı basında haberin kaynağından, basın ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve beceri kazanmış eleman yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin normalin üzerinde sözel yeteneği, araştırmacı ruha sahip, sabırlı, ısrarcı ve meraklı olmaları gerekir. Mezun olan öğrenciler basın-yayın kuruluşlarında görev alabilirler.

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ      

Programın Amacı: Giyim konusunda eğitim veren ortaöğretim kurumlarına eğitimci yetiştirmek ve giyim konularında araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır. Bu bölümü seçecek adaylarda el becerisi ve sanat ilgi olması gerekir.

Ayrıca bu programa ilgili meslek lisesi grubu öğrencileri kabul edilir.

Kız meslek liseleri ve pratik sanat okullarında görev alabilir veya hazır giyim işi yapan özel sekör şirketlerinde çalışabilirler.

HALK BİLİM (FOLKLOR)        

Programın Amacı: Halkın geleneklerini, dil, edebiyat, sanat alanlarındaki ürünlerini incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Mezun olan öğrenciler Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, TRT ve basın-yayın kuruluşlarında görev alabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM       

Programın Amacı: Kamu ve özel sektöre ait kuruluşların tanıtım, pazarlama, reklam, müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler birimlerinde etkin rol oynama konularında araştırma yapmak ve bu alanda çalışacak gerekli işgücünü yetiştirmektir.

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: Hazır giyim endüstrisi alanında üretim aşamalarında çalışacak teknik elemanları yetiştirir. Model öğretmenleri ve stilistlerle ortak çalışırlar.

Pedagoji formasyonu alanlar, teknik liselerde, kız sanat okullarında öğretmenlik yapabilirler. İsteyenler kendi atölyelerini kurabilirler.

HİTİTOLOJİ     

Programın Amacı: Anadoluda yaşamış olan hititlerin kültür, tarih, sanat , hukuk, din alanlarında ortaya koydukları ürünlerin araştırılmasıdır. Hitit yazısı, grameri, siyasal tarihi, kültür tarihi, dini metinleri, anlaşma metinleri konularında eğitim verilir. Mezun olan öğrenciler müzelerde, turizm acentalarında, üniversitelerde akademik çalışmalara katılabilirler.

İLAHİYAT        

Programın Amacı: İslam dinini bilimsel yöntemlerle inceleyerek bilimsel tutumu benimsenmiş ve geniş görüşlü aydın din adamı yetiştirmek ve islam dininin bugüne ışık tutan esasları hakkında araştırma yapmaktır.

Bu programı okumak isteyen öğrencilerin  sabırlı, hafızası kuvvetli, iyi bir muhakeme gücü ve hoşgörüye sahip olması gerekir.

Mezun olanlar "Lisans Diploması" ve çalıştıkları kuruma göre Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Müftü, Vaiz ünvanını alırlar.

İLETİŞİM - İLETİŞİM VE GAZETECİLİK MEDYA VE İLETİŞİM       

Programın Amacı: En basit anlamda iletişim, birbirlerine ortamdaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildiri işlemlerine iletişim diyoruz. İletişim fakültelerinin temel amacı insanların birbirleri ile iyi bir diyalog kurabilmeleri, halka yönelik hizmet veren kuruluşların amaçlarını daha iyi anlatabilmeleri, medya ve  gazetelerin ellerindeki bilgileri halka en açık ve etkili biçimde sunabilmeleri konusunda eğitim ve araştırmalar yapar.

Mezun olan öğrenciler radyo, televizyon, gazete, dergi ve şirketlerin halkla ilişkiler, pazarlama departmanlarında rahatlıkla görev alabilirler.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimiyle uğraşan ve bunun için önceden, özel bir eğitimden gecerek okul programlarında yer alan konularla ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak için gerekli eğitim verilerek özel eğitim öğretmeni yetiştirilir.

Mezunları özel ve resmi okullarda iş bulma imkanlarına sahiptirler.

KLASİK ARKEOLOJİ       

Programın Amacı: İnsanın varoluşundan Antik çağın sonuna kadar süren zaman içeresinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır.

Mezun olan öğrenciler müzeler, MTA ve turizm kuruluşlarında çalışabilirler.

KUAFÖRLÜK  VE  GÜZELLİK BİLGİSİ  ÖĞRETMENLİĞİ      

Programın Amacı: Kız meslek liselerinde kuaförlük ve estetik, makyaj ve diğer güzellik yöntemleri hakkında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlar isterlerse öğretmenlik isterlerse kuaför ya da güzellik merkezi açabilir.

KÜTÜPHANECİLİK      

Programın Amacı: Bilgi, düşünce ve sanat ürünlerini toplama, onların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlama, kütüphanelerin kurulmasına, işletilmesine, yenilenmesine ve daha etkin işlevler kazanmasına ilişkin araştırma ve eğitim yapmaktır.

Kamu ve özel sektöre ait kütüphanelerde, arşivlerde ve bilgi merkezlerinde görev alabilmektedirler. Yabancı dil bilenlerin iş bulma olanakları daha kolaydır

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ        

İletişim fakültesinden mezun olunca habercilik, yorumculuk, araştırmacı-yazarlık, eleştirmenlik, medya planlaması, medya işletmeciliği, film yönetmenliği, film yapımında teknik hizmetler, metin yazarlığı, senaristlik, sanat yönetmenliği, müşteri temsilciliği, kamuoyu araştırmacılığı, halkla ilişkiler uzmanlığı, grafik tasarımcılığı, multimedya uzmanlığı, foto direktörlüğü, insan kaynakları yöneticiliği işleri yapılabilir.

İş alanları: Gazeteler, dergiler, TV'ler, radyolar, reklam şirketleri, film yapımı-dağıtım şirketleri, halkla ilişkiler kuruluşları, her türlü şirkette iletişimden ve tanıtımdan sorumlu birimler, grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar, kamuoyu araştırma kuruluşları, basımla uğraşan kuruluşlar vb.

NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: El ve makina ile yapılan nakış eserlerinin, tasarımı, çizimi ve yapılması konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Bu bölüme yalnızca Kız Meslek Liseleri mezunları kabul edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız Mezlek Liselerinde, Halk Eğitim Kurslarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: Özel kolejler, resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmenler yetiştirir.

Pedagojik formasyon derslerinin yanında mesleki eğitim dersleri verilir.

Bu dalı seçenlerde engin bir çocuk sevgisi yanında, hoşgörü, sabır ve karşılıksız yardım, özverili davranma özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Mezunlar, MEB'e bağlı okullarda ve kolejler ile kreşlerde iş bulabilirler.

PREHİSTORYA        

Programın Amacı: Yontma taş çağından cilalı taş çağına kadar süren dönemle ilgili araştırma ve eğitim yapar.

Bu bölümü eski dilleri öğrenmeye istekli ve yetenekli kişilerin seçmesi gerekir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA ve turizm acentalarında iş imkanları vardır.

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ       

Programın Amacı: Önasya olarak kabul edilen Mezopotamya, Suriye, İran, Anadolu, Kıbrıs topraklarında neolitik çağdan başlayarak çivi yazısının kullanıldığı çağları da içerisine alan bir dönemi incelemek ve bu konuda eğitim vermektir.

Bu bölümde ağırlıklı olarak arkeoloji, resim, sfenks, mozayik dersleri verilir.

Mezun olanlar müzelerde, MTA ve turizm kuruluşlarında çalışma olanakları bulabilirler.

RADYO - TV - SİNEMA        

Programın Amacı: Hızla sayısı artan ve teknolojik gelişme içerisinde olan ve çok geniş kitlelere hitap etme olanağı olan radyo, televizyon ve sinema alanlarında aktif görev alabilecek bireyleri yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Mezun olan öğrenciler gazete, dergi ve radyo, televizyon ve sinema kuruluşlarında görev almaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK        

Programın Amacı: Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma, yeteneklerine uygun bir meslek alanlarına yönelmelerini sağlama konularında aktif olarak çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması" verilir ve yaptığı işe göre ünvan alırlar. Öncelikle resmi ve özel kuruluşlara ait eğitim kurumlarında görev alabilirler.

Ayrıca sınavlara hazırlık eğitimi veren dersanelerde, araştırma merkezlerinde, çocuk mahkemeleri ve ıslahevlerinde çalışabilirler.

İsterlerse kendilerine ait danışmanlık merkezi kurabilirler. Bu meslek alanının son yıllarda önemi daha da artmaktadır.

REKLAMCILIK       

Programın Amacı: Bu bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumsal yapılarını analiz edecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

SANAT TARİHİ

Programın Amacı: Türkiye'de ve Dünya'da üretilmiş sanat eserlerinin kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarını ele alarak incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır. Mezun olanlar Vakıflar, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar, turizm kuruluşlarında görev alabilirler.

Öğretmenlik sertifikası alanlar ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.

SOSYAL  ANTROPOLOJİ        

Programın Amacı: Çeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini, kültürlerin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürlerarası etkileşimleri incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Sosyal Antropolog" ünvanı verilir. Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, TRT ve DPT de görev alabilirler.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: 8 yıllık eğitimin son üç yıllık kısmında  Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerini verecek eğitim elemanı yetiştirmektir.

Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda ve özel eğitim kurumlarında rahatlıkla görev alabilmektedirler.

SOSYAL HİZMETLER       

Programın Amacı: Sıkıntı içerisindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan statü ve olanakları en iyi şekilde kullanabilmeleri ve elde etmeleri için konusunda, eğitim ve araştırma yapmaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, SSK'da İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT'de , rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, nüfus planlaması dairelerinde görev alabilirler.

SÜMEROLOJİ     

Programın Amacı: M.Ö. Önasya'da yaşamış ve çivi yazısını kullanan kavimlerin dil, tarih ve kültürlerini, eserlerini, hukuklarını incelemek ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar yükseköğretim kurumlarında, müze arşivlerinde görev alabilirler.

TARİH        

Programın Amacı: İnsanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir eğitimdir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve hızla gelişmekte olan toplumsal, siyasal olayların oluşumları ve ilişkileri üzerinde araştırma ve eğitim yapmaktır. Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin Arapça, Farsça, Osmanlıca dillerinin yanında ayrıca yabancı dilde bilmeleri başarıları açısından iyi olur.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Tarihçi" ünvanı verilir. Eğitim mezunları ve öğretmenlik formasyonu alanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.
Üniversitelerin tarih bölümlerinde istedikleri alanda araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Osmanlıcayı iyi bilenler arşivci yada eski döküman tasnif elemanı görevlerinde çalışabilirler.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Orta dereceli okul öğrencilerine kendi okul programlarında yer alan tarih konularıyla ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmakla görevlidirler.

Mezunları, özel ve resmi orta dereceli eğitim kurumlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ      

Programın Amacı: Meslek liselerinde trikotaj konusunda eğitim verecek bireyleri yetiştirmektir. Genellikle atölye dersleri vardır.

Bu bölüme meslek lisesi dekoratif el sanatları, dekoratif sanatları, giyim ve çiçek kolu çıkışlı adaylar kabul edilmektedir.

Mezunlar Milli Eğitime bağlı meslek liselerinde ve özel işletmelerde iş imkanı bulmaktadırlar.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI      

Programın Amacı: Türk dilinin yapısını, kaynağını, başka dillerle ilişkisini araştırmak, fonetik anlam, gramer ilkelerini uygulayarak dilin gelişmesini incelemek, sözcüklerin, eklerin, takıların kaynaklarını, gelişme ve değişmeleri konusunda çalışacak elemanlar yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretmenlik sertifikası olanlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen, yayınevlerinde, gazete ve dergilerde çalışabilirler.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ   

Programın Amacı: Orta öğretim kurumlarının lise kısımlarında Türk dili ve edebiyatı konularında eğitim verecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir.

Mezun olan öğrenciler devlete ve özel sektöre ait eğitim kurumlarında kolaylıkla iş bulma imkanları mevcuttur.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: Gerçekleştirilmesi düşünülen sekiz yıllık kesintisiz eğitimin 6, 7 ve 8. sınıflarında Türkçe dersi verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Mezun olanlar ilköğretim okullarında, ihtiyaç duyulan yerlerde liselerde ve özel eğitim kurumlarında görev alabilmektedir.

 Ayrıca yabancı dil bilenler yurtdışında Türklerin yaşadığı yerlerde ya da Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve koordinasyon içerisinde olan ülkelerde görev alabilirler.

 

ZİHİNSEL ENGELLİLER  ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: Özel eğitim isteyen çocukları eğitmek, zihinsel engelli öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandıracak eğitim elemanlarını yetiştirmektir.

Mezunlara "Lisans Diploması" verilir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışabilirler.

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ       

Programın Amacı: Ağaç malzemelerinin insanların gereksinimlerini karşılayabilecek hale gelinceye kadar geçirdiği işlemlerle ilgili eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması" verilir ve uzmanlık alanı diplomada belirtilir. Mezunlar her türlü ağaç ve ağaç ürünleri ile ilgili işletmelerde görev alabilirler.

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ        

Programın Amacı: Evrendeki kütlelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler gibi) konumlarını, hareketlerini, genel özelliklerini, fiziki yapılarını incelemek ve bu konularda araştırmalar yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması " ve "Astronom" ünvanı verilir. Üniversitelerde akademik çalışma ve araştırma yapabilirler.

Mezunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonları ve rasathanelerde, öğretmenlik formasyonu olanlar liselerde matematik ve fizik öğretmenliği yapabilirler.

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: İç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, avlanma teknolojisi, gemi yapım, onarım ve yönetimi ile sualtı tekniği konusunda görev alabilecek insangücü yetiştirmektir.

Mezunlara "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Diploması" ve "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi" ünvanı verilir.

Deniz ürünleri konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca devletten kredi alarak su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurabilirler.

BESLENME VE DİYETETİK        

Programın Amacı: Beslenme ve besinlerle ilgili ilkelerin bulunması, sağlığın korunması, dengeli beslenme konularında çalışma yapacak insangücü yetiştirmektir.

Beslenme ve diyetetik ülkemizde yeni gelişmekte olan bir meslektir. Genellikle hastanelerde, sosyal hizmet kurumlarında aktif olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar.

BİLGİSAYAR - BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK        

Programın Amacı: Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Bu bölümde başarılı olabilmek için normalin üzerinde bir sayısal yeteneğe, mantıksal düşünme gücüne, yaratıcı düşünceye, dikkat ve sabırlılığa ihtiyaç vardır.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve bitirdiği alana göre "Bilgisayar Mühendisi" veya "Bilgisayar  Bilimleri Mühendisi" gibi ünvanlar verilir.

Günümüzde bilgisayar bölümü mezunlarının iş bulma sorunları yoktur. Devlet ve özel sektöre ait her türlü işletmelerde veri tabanı yönetmeni, bilgi işlem uzmanı, sistem çözümleyici, bilgisayar programcısı gibi birimlerde sorumlu olarak çok iyi şartlarda çalışma imkanı bulabilmektedir.

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ - BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ       

Programın Amacı: Öncelikli olarak meslek liselerinde bilgisayar ve bilgisayar bilimleri, bölümleri, program dilleri konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunları öğretmenliğin yanında bilgisayar mühendislerinin çalışma alanlarında da çalışma imkanı bulmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM        

Programın Amacı: Bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışabilecek insangücü yetiştirmek ve bu alanlarda araştırma yapmaktır.

Mezunlarına "Ziraat Mühendisliği Lisans Diploması" verilir ve diplomada bitirilen bölüm uzmanlık alanı olarak belirtilir. Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarında, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik ve tarım ilaçları imal eden kuruluşlarda görev alabilirler.

BİYOKİMYA        

Programın Amacı: Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir.

Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.

Mezunlar gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler.

BİYOLOJİ        

Programın Amacı: Canlıların evrimi, yeryüzündeki dağılımları, anatomisi ve fizyolojisi üzerinde araştırma ve ğitim yapmaktır. Kendi içerisinde botanik, zooloji, ekoloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji dallarına ayrılır.

Mezunlara "Biyoloji Lisans Diploması " ve "Biyolog" ünvanı verilir. Sağlık Bakanlığı, SSK ve Tıp fakülteleri hastanelerinde, araştırma merkezlerinde, Çevre, orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarında, ilaç ve besin endüstrisi sektörlerinde çalışabilirler.

Öğretmenlik sertifikası olanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektöre ait okullarda öğretmenlik yapabilir.

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Ortaöğretim ihtiyacını karşılamak üzere gerekli temel biyoloji eğitiminin ve öğretmenlik formasyon derslerinin verildiği bir daldır.

Mezunları, resmi veya özel orta dereceli öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışma imkanına sahiptirler.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığına çevre estetiğine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi, kontrol edilmesi, insanların daha huzurlu bir ortamda yaşamalarının sağlanması için eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlara "Çevre Mühendisliği Lisans Diploması" verilir. Çevre konuları çok yönlüdür. Bu yüzden çevre mühendisleri inşaat, kimya mühendisleri, şehir ve bölge planlayıcıları, biyolog, sosyolog, ekonomist ve işletmecilerle işbirliği yapma durumundadırlar. Gittikçe önemi artan bir bölümdür.

Şu anda ise mezunların çoğu planlamacı olarak Bayırdırlık ve İskan Müdürlüğü, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, DSİ, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlıklarında, Başbakanlığa bağlı çevre genel müdürlüğünde, belediyelerde, İller Bankasında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Denizin içinde ve dibinde bulunan deniz ürünleri ve doğalgaz, petrol gibi maddelerin aranması, bulunması, deniz kirliliğinin temizlenmesi işlerinde kullanılacak araç gereçlerin tasarım, yapım, onarım ve yönetimi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Deniz Mühendisi" ünvanı verilir. Tersanelerde, DSİ, Petrol şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında çalışabilirler.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME  MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Deniz ticaret filosunda çalışacak güverte ve makine zabitlerini yetiştirmektir. Bu bölüm İTÜ Denizcilik fakültesi Makine ve Güverte bölümlerinin bir benzeridir. Bu bölümde okumak isteyenlerin mekanik yeteneği yüksek, uzun süre denizlerde yaşamaktan hoşlanan, dikkatli ve sabırlı kimseler olması gerekir.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi" ünvanı verilir. Resmi ve özel deniz ticaret firmalarında görev alabilirler.

DERİ  MÜHENDİSLİĞİ        

Programın amacı: Deri, pamuk ve yünün işlenmesi ile ilgili teknolojiyi kullanma ve geliştirme alanlarında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve bu alanlarda araştırma yapmaktır.

Mezunlara "Mühendislik Lisans Diploması" verilir ve uzmanlık alanı belirtilir. Deri ve deri mamülleri işletmelerinde görev alabilirler.

DİŞ HEKİMLİĞİ        

Programın Amacı: Ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi,  takma diş yapımı konularında çalışacak sağlık personeli yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

Eğitim süresi 5 yıldır. Derslerin ilk iki yılı teorik, son üç yılı uygulamalı olarak verilir. Meslekte başarılı olabilmek için el ve parmak becerisi ile estetik görüşün iyi olması, bireyin sinir sisteminin sağlam olması gerekir.

Ayrıca bu alanda eğitim yapmakta olan öğrenciler uygulamalarda kullanacakları aletleri kendileri temin etme zorunda oldukları için eğitim faaliyeti diğer alanlara göre maliyetlidir.

Mezunlara "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" Ünvanı verilir. Devlet, SSK ve özel hastanelerde çalışabilirler. Gerekli sermayeleri olanlar ise kendi muayenehanelerini açabilirler.

DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Endüstride üretilen makine parçalarının modellerinin planlanması, kalıbın hazırlanması ve sıvı haline gelen madenin kalıba dökülmesini sağlayacak eleman yetiştirir.

Mezunları, Teknik liselerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi kendi atölyelerini de kurabilirler.

EBELİK        

Programın Amacı: Ana-çocuk sağlığının korunması, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili eğitim ve öğretim verilerek bu alanda çalışacak elemanlar yetiştirir. Bu bölüme yalnızca kız öğrenciler alınacaktır.

Bu program mezunları, hastaneler, doğumevleri, aile planlaması kliniklerinde iş bulabilmektedirler.

ECZACILIK        

Programın Amacı:  Biyolojik, sentetik ve yarı sentetik ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretilmesi ve ilaçların saklanması, kullanılması konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlara "Eczacılık Lisans Diploması" ve "Eczacı" ünvanı verilir. Çoğunlukla eczanelerde, hastanelerin eczanelerinde veya laboratuvarlarında, ilaç firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermayesi olanlar kendi eczanesini kurabilir.
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, dağıtım ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Daha çok sanayi işletmelerinin  kullandığı  elektrikle çalışan robot, otomasyon makinaları, kumandalı iş makinaları konusunda eğitim yapılmaktadır.

Mezunlara "Lisans Diploması" verilir. TRT, PTT, Teletaş,  Aselsan, THY,  Otomotiv, elektrik ve elektronik sektörlerinde çalışma imkanları vardır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Kuvvetli elektrik akımları ile çalışan aletlerin yapımı, elektrik üretimi, dağıtımı, elektrik sistemlerinin tasarımı ve projesinin yapılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Elektrik Mühendisi" ünvanı verilir. TEK, TEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, elektrik motoru üreten firmalar ve elektrikli araç-gereç üreten şirketlerde çalışabilirler.

ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Elektrik öğretmenliği, teknik eğitim fakültesine bağlı bir bölüm olup, bölüm ile ilgili, örgün ve yaygın eğitim yapan meslek okullarına branş öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bölümde temel matematik, fizik, kimya, teknik resim, elektrik tesisatı tekniği, istatistik, diferansiyel denklemler, alanlar teorisi, meslek matematiği, elektrik makineleri ve ölçmeleri, otomatik kontrol, endüstriyel elektrik gibi dersler okutulur.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Öncelikli olarak meslek liselerinde elektrik ve elektronik bilimleri, bölümleri, elektrik tesisatı, elektronik araç bakım ve onarımı hakkında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunları öğretmenliğin yanında alanları ile ilgili meslek kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Bu mühendislik dallarının amacı ve alanı kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretilmesi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.
Elektronik mühendisi, telgraf-telefon haberleşmesinden, uydu optik haberleşmesine, enerji üretiminden bilgisayarla bilgi üretimine, ev aletlerinden tıp aletleri üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda kullanılan her tür mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.

Bu programların mezunları PTT, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanısıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ya da serbest çalışmaktadır.

ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı endüstri meslek liseleri, teknik liseler, ticaret liseleri ve diğer ilgili kurumlarda alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak amacıyla öğretmen yetiştirilmektedir. Matematik, fizik, elektronik, bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, sistem çözümleme gibi derslerin yanında öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri okutulur.

Mezunlar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilecekleri gibi, bilgisayar üreten ve pazarlayan özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde de çalışabilirler.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi konusunda araştırma ve eğitim yapmaktır.

Mezunlara "Lisans Diploması" ve "Elektronik Haberleşme Mühendisi" ünvanı verilir. PTT, TRT, Teletaş, THY, Özel Hava Yolları, özel televizyon şirketleri, özel telefon şirketleri ve diğer elektronik eşya üreten firmalarda çalışabilirler.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ        

Programın Amacı: Öncelikli olarak meslek liselerinde elektronik, haberleşme, haberleşme cihazları hakında temel bilgiler ve haberleşme aletlerinin bakım ve onarımı hakkında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunlar öğretmenliğin yanında, alanları ile ilgili meslek kuruluşlarında görev alabilirler.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ        

Programın Amacı: Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğinin arttırılması için makine ve malzemenin etkili bir biçimde kullanılması, İnsan faktörünün maksimum seviyede üretime adaptasyon ve motivesi için gerekli olan yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması ile ilgili konularda araştırma ve eğitim yapar.

Mezunlara "Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması" verilir. Bu bölümün en büyük özelliği yüksek derecede sayısal yeteneğin yanında, psikolojiye karşı bir ilgi gerektirmesidir.

Önemi her geçen gün artan bir meslek alanıdır. Tüketicilerin ve üretime katılan bireylerin bilinçlenmesi, hizmet ve üretim kalitesi arayışı endüstri mühendislerine ihtiyacı devamlı arttırmaktadır.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI        

Programın Amacı: Endüstri alanında üretilmesi düşünülen bir ürünün kullanılışlığını, estetik yönlerini dikkate alarak hangi maddelerden yapılacağını, nasıl bir biçimde olacağını belirleyecek mühendisleri yetiştirmektir.

Bu alanda eğitim alacak bireylerin soyut düşünme, analiz edebilme yeteneğine, uzay geometrisi, sosyoloji, psikoloji, fizik, matematik bilgisine ihtiyaçları vardır.

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı: Meslek liselerinde öğrencilere endüstride kullanılan teknoloji sistemleri hakkında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmek ve araştırma yapma